privacy – algemene voorwaarden

Privacy

Studio 12M’s Privacy Policy

Studio12m.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om een bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Studio12m.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van studio12m.com, dan kunt u een e-mail sturen naar info@studio12m.com. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

Algemene Voorwaarden Studio 12M ( AV 12M )

I. Algemeen

 1. Studio12m.com verkoopt, vervaardigt en schildert  in opdracht portretten en Pop-art portretten waarbij door opdrachtgevers aangegeven verjaardagen en portretten bewerkt en geïntegreerd kunnen worden met pop-art portretten van zeer bekende personen.
 2. Studio 12M staat ingeschreven bij de belastingdienst onder branchecode 9584-Beeldende kunstenaars.
 3. Studio 12M is de “gebruiker“ van deze algemene voorwaarden en koper/opdrachtgever is de “wederpartij“ van deze algemene voorwaarden conform art.231 Boek 6 BW.
 4. Het auteursrecht © op ALLE door Studio 12M al dan niet in opdracht vervaardigde en bewerkte popart portretten en overige werken berust bij Studio 12M  conform de Auteurswet 1912.

II. Toepasselijkheid van de voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden van Studio 12M maken onderdeel uit van alle overeenkomsten tussen Studio 12M en koper/opdrachtgever.
 2. De Algemene Voorwaarden van Studio 12M zijn eveneens van toepassing op offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, facturen welke mondeling, schriftelijk of via de internetsite http://www.studio12m.com/ door koper/opdrachtgever ontvangen worden.

III. Aanbod en acceptatie

 • Aanbod en acceptatie standaardwerk
 1. Middels vrijblijvende aanbiedingen verkoopt studio12m.com door haar vervaardigde standaardwerken.
 2. De koopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de koper van het vrijblijvende aanbod van Studio 12M.
  De aanvaarding kan ook blijken uit het verzenden van een schriftelijke of digitale orderbevestiging .
 3. Conform de wet hebben consumenten een bedenktijd/zichttermijn van 7 werkdagen vanaf het moment van ontvangst van de geleverde standaardwerken. Gedurende deze termijn kan de koper kenbaar maken de overeenkomst schriftelijk of digitaal te ontbinden. Het betaalde bedrag zal na ontbinding van de overeenkomst binnen 30 dagen door Studio12M terugbetaald worden. De consument dient na ontbinding van de overeenkomst zelf de ontvangen werken terug te sturen in dezelfde of soortgelijke verpakking. De consument is daarbij zelf verantwoordelijk voor de terugzend kosten, verlies, diefstal, beschadigingen.
  Deze wettelijke consumenten-bepalingen zijn tevens vermeld in een informatiebrief die bij alle verzonden standaardwerken door Studio 12M zijn bijgevoegd.
 • Aanbod en acceptatie persoonlijke opdracht
 1. Studio12m.com vervaardigt en schildert in opdracht portretten en Pop-art portretten waarbij door de opdrachtgever aangegeven verjaardagen en portretten bewerkt en geïntegreerd kunnen worden met pop-art portretten van zeer bekende personen. Deze opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever/koper van een persoonlijke offerte van Studio 12M.
  De aanvaarding kan ook blijken uit het verzenden van een schriftelijke of digitale opdrachtbevestiging.
 2. Tenzij anders overeengekomen wordt een persoonlijke opdrachtovereenkomst pas aanvaard na een aanbetaling van € 25 Na ontvangst van de eerste zichtzending kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst ontbinden binnen 7 werkdagen na ontvangst van de zichtzending, tenzij anders overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen zal Studio 12M binnen 30 dagen na ontbinding de aanbetaling van € 25 retourneren.
 3. Opmerking: Door het gebruik van verschillende beeldschermen en software verschillen digitale zichtzendingen met het originele werk.

IV. Levering

 1. Indien geen andere levertijd is overeengekomen, worden door Studio 12M standaard vervaardigde en verkochte werken binnen 3 weken na ontvangst van betaling afgeleverd.
 2. Door 12M in opdracht bewerkte en vervaardigde persoonlijke werken worden binnen 6 weken na ontvangst van de overeengekomen aanbetaling digitaal als “zichtzending” ter goedkeuring aangeleverd,
  tenzij anders overeengekomen. Na goedkeuring door de opdrachtgever van de zichtzending wordt, binnen ongeveer 3 weken na ontvangst van de resterende betaling, het werk afgeleverd conform het bepaalde in de persoonlijke offerte, tenzij anders overeengekomen.
 3. Tenzij anders overeengekomen zijn de bezorgkosten voor rekening van de koper/opdrachtgever.

V. Prijzen en betaling

 1. Door Studio 12M aangegeven prijzen in Euro’s zijn inclusief omzetbelasting/BTW, exclusief bezorgkosten.
 2. Een overeenkomst met Studio12m komt tot stand wanneer koper via de website en het digitale bestelformulier van Studio12m één of meerdere producten heeft besteld en van Studio12m langs elektronische weg of anderszins de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.
 3. Prijzen/aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten
 4. Indien een koper/opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst, daaronder begrepen inbreuken op het auteursrecht van Studio 12M, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van de nalatige koper/opdrachtgever.

VI. Controle en klachten

 1. Koper/opdrachtgever is gehouden met spoed na aflevering van door 12M vervaardigde werken nauwkeurig te onderzoeken of Studio 2M de overeenkomst deugdelijk en naar wens is nagekomen.
 2. Koper/opdrachtgever zal binnen 7 werkdagen na aflevering dit onderzoek doen en schriftelijk of digitaal aan 12M mededelen indien niet deugdelijk zoals beschadigde ontvangst, drukfout, miskleur, typefout volgens afspraak is nagekomen.
 3. Ter keuze van Studio12m.com kan indien ondeugdelijk of niet volgens afspraak is overeengekomen een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats stellen dan wel terugbetaling van de betaling.
 4. Indien ondeugdelijk of niet volgens afspraak is overeengekomen, is Studio 12M noch aansprakelijk voor gevolgschade noch aansprakelijk voor vertragingsschade aan de zijde van koper/opdrachtgever.

VII. Eigendom beelddragers en digitale bestanden

 1. Beelddragers en digitale bestanden blijven eigendom van Studio 12M tenzij anders overeengekomen.
 2. Zichtzendingen die digitaal door Studio 12M zijn verstuurd dienen binnen 7 werkdagen na ontvangst van het eindproduct te worden gewist of vernietigd, tenzij anders overeengekomen.
 3. Het verzenden van eigendommen van de opdrachtgever zoals beelddragers en digitale bestanden geschiedt voor risico en rekening van de opdrachtgever.
  Studio 12M zal de ontvangen eigendommen vertrouwelijk bewaren “met de zorg van een goed bewaarder”. Tenzij anders overeengekomen zullen door de opdrachtgever verstuurde bestanden na afloop van de overeenkomst voor risico en rekening van de opdrachtgever retour worden verzonden, dan wel gewist of vernietigd worden.

VIII. Auteursrecht ©

 1. Het auteursrecht op de werken van Studio 12M © berust bij Studio 12M.
 2. Ook na levering van standaardwerken dan wel in opdracht vervaardigde werken blijft het auteursrecht bij Studio 12M berusten, tenzij anders overeengekomen in de vorm van een “licentie”.
 3. werken alleen voor eigen privé gebruik inzetten. Het is niet toegestaan om de werken zonder toestemming van 12M© voor commerciële doeleinden te gebruiken.
 4. Voor alle beelddragers die verzonden worden naar Studio 12M om bewerkt te worden geldt dat de koper/opdrachtgever verantwoordelijk is voor aanspraken op portret- en auteursrechten van derden.
 5. Naar beste vermogen zal Studio 12M zich inspannen koper/opdrachtgever te vrijwaren van auteursrechtelijke aanspraken van geportretteerden en/of andere rechthebbenden.

IX. Beperking aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid voor schade van de koper/opdrachtgever voortvloeiende uit overeenkomsten met Studio 12M is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
 2. Betreft het verzekerde schade dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door de verzekeraar uit te keren bedrag .

X. Geschillen

 1. In overeenstemming met haar doelstelling zal Studio 12M in alle gevallen, een geschil met koper/opdrachtgever trachten in der minne te schikken naar beste vermogen.
 2. Mocht een geschil tussen Studio 12M en de koper/opdrachtgever met betrekking tot de overeenkomst en de tekst en uitleg van de algemene voorwaarden van 12M toch aan de rechter voorgelegd worden, dan zal het geschil aanhangig gemaakt worden voor de rechter in het arrondissement ‘s-’s-Hertogenbosch.
 3. Het Nederlands recht is van toepassing in alle gevallen waarin de voorwaarden van Studio 12M van toepassing zijn. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Deze algemene voorwaarden, opgesteld door Studio 12M, zijn gedeponeerd bij
de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch onder nummer [ ]

KVK 53150902
BTW 121441866B01

Frieke van Thiel T. 0612797109